email@zrguitars.eu
Dokument

Před uskutečněním nákupu nebo odesláním objednávky považujeme za zřejmé, že jste přečetli a souhlasili s těmito podmínkami.

Obecné pojmy

Výrobce, prodejce: Zdenek Rumler – Sole trader (Furnitrix)
Unit 4, Dale House
Vickers Street
Manchester, Lancashire
M40 8EF
United Kingdom
tel: 004407920888294; email@zrguitars.eu

Kupující: Osoba nebo společnost provádějící platbu a uvedená na prodejní faktuře vystavené prodejcem.

Zákazník: Kupující nebo osoba uvedená na certifikátu vlastnictví vydaném v době uskutečnění prodeje výrobku.

1. Obecné podmínky

V tomto dokumentu je popsán způsob prodeje a jsou stanoveny podmínky nákupu prostřednictvím internetových stránek www.zrguitars.eu . Těmito podmínkami je určen způsob přímého nákupu koncovým uživatelem výrobku nebo objednání jeho výroby podle dohodnutých zákaznických požadavků.

V průběhu přímého nákupu i před odesláním objednávkového formuláře je zákazník povinen potvrdit svůj souhlas s podmínkami nákupu, zajištěním důvěrných informací a podmínkami používání tohoto webu.

Nákupem výrobku značky ZR Guitars se kupující zavazuje dodržet veškerá autorská práva výrobce.

Prodejce (Zdenek Rumler, Furnitrix, Unit 4, Dale House, Vickers Street, Manchester, Lancashire, M40 8EF, United Kingdom) si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat tyto prodejní podmínky podle vlastní potřeby, přičemž se zavazuje dodržet podmínky platné v době uskutečnění nákupu nebo potvrzení odeslané objednávky. Kupující má možnost uchovat si kopii tohoto dokumentu ve znění platném v době uskutečnění nákupu pro případ uplatnění svých nároků.

V průběhu nákupu je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího tyto informace:

 • Jméno, poštovní adresu a zemi, kam bude výrobek doručen.
 • Jméno zákazníka, které bude uvedeno na certifikátu vlastnictví výrobku.
 • Jméno a adresu kupujícího tak jak bude uvedeno na faktuře.
 • Platnou emailovou adresu a telefonní číslo kupujícího.

Prodejce nezodpovídá za správnost informací poskytnutých kupujícím a zbavuje se odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu poskytnutím nesprávných údajů při provádění nákupu.

2. Přímý nákup

Na našich internetových stránkách nabízíme v sekci „Kytary na prodej“ již dokončené výrobky, které jsou připraveny k okamžitému odeslání zákazníkovi. Zde je každý jednotlivý nástroj vyobrazen s popisem vlastností. Kupující obdrží tentýž vyobrazený výrobek. U každé nabízené kytary je uvedena aktuální cena, která zahrnuje náklady na poštovné a balné.

Platba je zajištěna prostřednictvím služby PayPal. Po kliknutí na příslušné tlačítko je kupující přesměrován na tuto službu, kde může provést nákup platební kartou nebo převodem ze svého PayPal účtu. Kupující je povinen poskytnout veškeré požadované informace, zejména platnou doručovací adresu a kontaktní emailovou adresu. Je-li platba prováděna převodem ze zákazníkova PayPal účtu, odpovídá kupující za správnost informací obdržených z tohoto účtu. Po úspěšném provedení platby je kupujícímu automaticky zaslán email službou PayPal s číslem transakce a souhrnem nákupních informací. Zjistí-li kupující neshody v těchto informacích je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

3. Objednávka prostřednictvím formuláře

U každého námi vyráběného modelu kytary je uveden odkaz na příslušný objednávkový formulář. Zákazník si zde může zvolit z uvedených možností a případně je doplnit dalšími specifickými požadavky. Prostřednictvím tohoto formuláře je možné objednat zhotovení daného modelu kytary podle zákazníkem uvedených a výrobcem odsouhlasených požadavků v termínu uvedeném výrobcem.

Doba zhotovení objednaného nástroje se může lišit v závislosti na náročnosti splnění zákaznických požadavků a výrobních kapacit. Výrobce se zavazuje dodržet termín zhotovení, který je vždy stanoven při potvrzení přijímané objednávky.

Po obdržení údajů z objednávkového formuláře a jejich odsouhlasení zašle výrobce objednávajícímu email se souhrnem informací o objednávaném modelu nástroje, jeho celkové ceny včetně poštovného a balného, termínem zhotovení výrobku a požadavkem zaplacení depositu ve výši Ł500,- i požadovaným způsobem platby.

Výrobce se zavazuje zhotovit nástroj podle stanovených požadavků a v daném termínu počínaje dnem obdržení informace o provedení depositní platby. Po dokončení výroby budou objednavateli zaslány snímky nástroje a tento bude vyzván k doplacení zbývající ceny výrobku zbývající po odečtení zaplaceného depositu.

Po obdržení celkové platby bude zákazníkovi emailem zaslána faktura s údaji získanými od zákazníka a s údaji o způsobu doručení včetně čísla zásilky.

Objednavatel má právo v průběhu výroby až do okamžiku zaplacení zbývající ceny výrobku zrušit objednávku a to telefonicky nebo písemným oznámením či zasláním emailu.

V případě neobdržení oznámení o provedení platby doplatku celkové ceny do 14 dnů po odeslání oznámení o dokončení výroby nástroje a požadavku doplacení celkové ceny bude objednávka považována za zrušenou ze strany objednavatele. V tomto případě připadne celá částka depositu Ł500,- prodávajícímu.

V případě zrušení objednávky ze strany objednavatele bude účtován správní poplatek ve výši Ł30,- a objednavateli bude vrácen zbytek depositu, to jest Ł470,-.

Výrobce si taktéž vyhrazuje právo zrušit objednávku kdykoliv před obdržením doplatku celkové ceny. V případě zrušení objednávky ze strany výrobce bude zákazníkovi vyplacena celková výše depositu, to jest Ł500,-.

4. Doručení zákazníkovi

Po obdržení oznámení o provedené platbě vyhotoví prodávající fakturu s údaji získanými od zákazníka a s údaji o způsobu doručení včetně čísla zásilky. Tato faktura bude zaslána kupujícímu na emailovou adresu poskytnutou při provádění platby a to nejpozději do 48 hodin po obdržení oznámení o provedené platbě. Byla-li platba úspěšně provedena a kupující neobdrží email s touto fakturou, nebo zjistí-li kupující chybu v informacích uvedených na faktuře, je kupující povinen informovat o této skutečnosti prodávajícího telefonicky na čísle 004407920888294 nebo prostřednictvím emailu sale@furnitrix.co.uk a to nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení úspěšné platby.

Zásilka obsahující zakoupený výrobek včetně všech součástí zmíněných v popisu výrobku bude odeslána zákazníkovi doručovatelskou službou a pod číslem zásilky uvedených na faktuře nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení oznámení o provedené platbě. V případě, že kupující zjistí neshody v informacích na obdržené faktuře a kontaktuje ve stanovené době prodávajícího může dojít k několikadennímu zdržení odeslání zásilky, aby bylo možné neshodu odstranit.

Výrobce si vyhrazuje právo zvolit způsob doručení zásilky s ohledem na místo a bezpečnost doručení a přebírá odpovědnost za zásilku až do okamžiku obdržení oznámení o úspěšném doručení zákazníkovi. Zákazník má rovněž právo si zvolit vlastní způsob doručení zásilky avšak pouze po dohodě s prodejcem a za předem stanovených podmínek. Prodejce se zavazuje poskytnout předem dohodnutou slevu z celkové ceny výrobku v případě osobního převzetí nebo zaslání na krátkou vzdálenost.

Při doručení zásilky odpovídá kupující za její převzetí. Je povinen zkontrolovat stav zásilky. Zjistí-li její poškození nebo chybějící část je povinen odmítnout doručovateli její převzetí a informovat o této skutečnosti prodávajícího a to nejpozději do 48 hodin od pokusu o doručení.

5. Vrácení zásilky

Kupující má právo vrátit zakoupený výrobek zpět prodávajícímu do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodů a za těchto podmínek:

 • Musí v době do 14 dnů po převzetí zásilky od doručovatele tuto skutečnost ohlásit prodejci.
 • Musí zajistit řádné opětovné zabalení zásilky aby nedošlo k jejímu poškození.
 • Musí výrobek odeslat na adresu prodejce uvedenou na zásilce, oznámit prodejci způsob vrácení a zajistit bezpečné doručení výrobku zpět prodejci.
 • Musí prodejci poskytnout veškeré informace potřebné k provedení úspěšné platby částky vracené kupujícímu.
 • Vrácená zásilka musí obsahovat veškeré součásti původní zásilky odeslané prodejcem kupujícímu.
 • Kupující je povinen uhradit veškeré náklady spojené s doručením zásilky zpět prodejci.

Prodejce se zavazuje vrátit kupujícímu celkovou částku po obdržení a překontrolování výrobku. Zjistí-li prodejce svévolné poškození výrobku nebo chybějící část původní zásilky a bude-li prokázáno,že toto nebylo způsobeno přepravcem, vyhrazuje si prodejce právo odečíst z vrácené částky finanční náhradu odpovídající vzniklé škodě. Platba této částky bude provedena nejpozději do 7 pracovních dnů po převzetí vrácené zásilky prodejcem.

6. Výrobní záruka

Výrobce Zdeněk Rumler – Furnitrix poskytuje na veškeré výrobky značky ZR Guitars (při dodržení všech stanovených podmínek) záruční lhůtu v délce 3 roků počínaje dnem obdržení oznámení o uskutečnění celkové platby nákupu. Během této záruční lhůty má osoba, která je uvedena na certifikátu potvrzujícím vlastnictví výrobku a vystaveném v době nákupu nebo osoba uvedená na faktuře jako kupující právo kontaktovat výrobce a požadovat bezplatnou opravu, výměnu výrobku či vrácení výrobku výrobci za těchto podmínek:

 • Výrobce zajistí bezplatné odstranění závady nebo výměnu za stejný model výrobku dojde-li k poškození funkčnosti nebo vzhledu výrobku nebo jeho součásti vlivem vadné konstrukce, použitím vadného materiálu nebo nesprávného technologického postupu výroby.
 • Výrobce poskytne oprávněné osobě uplatňující nárok finanční náhradu za vadný výrobek pouze v případě kdy není možné uspokojivě provést opravu nebo výměnu daného výrobku nebo jeho součásti. Plná výše původní ceny výrobku bude vyplacena pouze v případě vrácení všech součástí výrobku dodaných prodávajícím při uskutečnění nákupu. V případě chybějících součástí výrobku při jeho vrácení, bude z původní hodnoty výrobku odečtena částka odpovídající hodnotě těchto součástí.
 • V době trvání záruční lhůty je osoba uplatňující nárok nejprve povinna kontaktovat výrobce a projednat způsob odstranění závady nebo finanční náhrady a teprve poté doručit vadný výrobek nebo jeho součást zpět výrobci.
 • Výrobce neposkytuje finanční náhradu výdajů spojených s doručením vadného výrobku nebo jeho součástí zpět výrobci.
 • Výrobní záruka se nevztahuje na závady výrobku vzniklé svévolným poškozením, nešetrnou manipulací či nevhodným používáním výrobku.
 • Výrobek nebo jeho součásti nesmí být v době trvání záruky jakkoliv modifikován nebo na něm prováděny opravy bez vědomí výrobce.
 • Jsou-li dodrženy zásady používání výrobku stanovené výrobcem.

Součásti výrobku dodávaného výrobcem se liší podle modelu výrobku, doby nákupu a výrobních požadavků vznesených zákazníkem. Výrobce neposkytuje záruku na příslušenství dodávané spolu s výrobkem. Zákazník obdrží při dodání nebo převzetí zakoupeného výrobku soupis všech jeho součástí včetně kopie záručních podmínek, zásad používání výrobku a certifikátu potvrzujícím vlastnictví. V těchto dokumentech je výrobcem určeno na které součásti není možno uplatnit výrobní záruku a datum vypršení záruční lhůty. Prodejce se zavazuje poskytnout zákazníkovi tyto informace před uskutečněním nákupu. Provedením platby kupující stvrzuje svůj souhlas s podmínkami záruky stanovených výrobcem.

7. Certifikát vlastnictví.

Výrobce vystavuje ke každému zakoupenému nástroji značky ZR Guitars certifikát potvrzující oprávněné vlastnictví tohoto výrobku. Na certifikátu je vždy uvedeno jméno, které určil kupující v průběhu provádění nákupu nebo při objednávání zhotovení nástroje. Dále je na certifikátu uvedeno sériové číslo, pod kterým je výrobek zapsán v registru výrobce. Každý certifikát je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž majitelem jednoho je osoba uvedená na certifikátu jako vlastník výrobku a druhý zůstává uložen u výrobce. Certifikáty jsou opatřeny vlastnoručním podpisem výrobce daného nástroje případně osobou odpovědnou za jeho výrobu. Rovněž je vlastnoručně podepsán každý jednotlivý nástroj a tyto podpisy musí být totožné, čímž je zaručena autentičnost nástroje a potvrzeno jeho vlastnictví osobou uvedenou na certifikátu.

V případě poškození, zcizení nebo ztráty certifikátu může oprávněný vlastník nástroje kontaktovat výrobce, který po přezkoumání oprávněnosti vlastnictví vystaví žadateli duplikát.

V případě změny majitele nástroje vystaví výrobce nový certifikát se jménem nového majitele avšak pouze na žádost původního majitele.

Tento certifikát je jediným potvrzením o oprávněném vlastnictví konkrétního nástroje, proto žádáme vlastníky těchto nástrojů, aby certifikát bezpečně uchovávali a nahlásili nám změnu majitele nástroje, aby tento mohl následně prokázat oprávněnost jeho vlastnictví. V případě ztráty, zničení nebo zcizení vašeho nástroje nám prosím tuto skutečnost rovněž oznamte. Snažíme se chránit naše výrobky před plagiátorstvím a uchováváme záznamy o nich a jejich vlastnících v zájmu všech poctivých muzikantů a příznivců kvalitního řemesla.